Tom 139

Cena:50.00
Dostępny od ręki
Do koszyka

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Ewelina Kazienko, Popularność wezwań patronalnych parafii sądeckich w średniowieczu – wstępne wnioski, s. 5-18.

Karolina Maciaszek, Czy świętokrzyskie relikwie Drzewa Krzyża Świętego to zaginione relikwie króla Serbii Stefana Urosza I?, s. 19-48.

Seweryn Pauch, Fresk z zakrystii Bazyliki katedralnej Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie – możliwości interpretacyjne, s. 49-64.

Ks. Stanisław Adam Wróblewski, Patrocinia archidiakonatu wrocławskiego według protokołów wizytacyjnych z 1579-1580 roku, cz. 2, s. 65-96.

Anna Sutowicz, Reformy organizacyjne opactwa cysterek trzebnickich w świetle ustawodawstwa zakonnego w XVII w., s. 97-127.

Jan Paweł Gosiewski, Fundacje sakralne wojewody smoleńskiego Aleksandra Korwin Gosiewskiego, s. 129-163.

Przemysław Sołga, Symptomy demoralizacji społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej i możliwości jej przeciwdziałania w świetle periodyku „Dzwon Niedzielny”, s. 165-199.

 

EDYCJA ŹRÓDŁOWA

Eugeniusz Niebelski, Polscy bernardyni na Syberii. Listy misyjne z 1821 roku, s. 201-219.

Ks. Józef Wołczański, Listy kardynała Jana Puzyny do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1894-1911, s. 221-324.

 

RECENZJE

O. Roland Prejs OFMCap , Rec.: Stefan Wyszyński, „Pro memoria”, T. VI, s. 325-345.

Piotr Pietryga, Rec.: Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”, s. 347-354.

Lucyna Sadzinowska, Rec.: Ks. Józef Mandziuk, „Silesia Sacra. Śląscy święci, błogosławieni, słudzy Boży i świątobliwi na przestrzeni wieków”, s. 355-362.

Ewelina Kazienko, Rec.: Dorota Żywczak, „Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280-1347)”, s. 363-370.

 

SPRAWOZDANIE

O. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła Frombork, 12-14 kwietnia 2023 r. s. 371-380.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Ewelina Kazienko, The Popularity of Patronal Invocations of Sącz Parishes in the Middle Ages – Preliminary Conclusions, p. 5-18.

Karolina Maciaszek, Are the relics of The Holy Cross Tree the lost relics of Serbian King Stefan Uroš I?, p. 19-48.

Seweryn Pauch, Fresco in the sacristy of cathedral Basilica of the Assumption, Pelplin – interpretation possibilities, p. 49-64.

Fr. Stanisław Adam Wróblewski, Patrocinia of the Archdeaconry of Wrocław According to Visitation Protocols from the Years 1579-1580, part 2, p. 65-96.

Anna Sutowicz, Organisational Reforms in the Trzebnica Cistercian Abbey in the Light of Monastic Legislation in the 17th Century p. 97-127.

Jan Paweł Gosiewski, Sacral Fundations of the Smolensk Voivode Aleksander Korwin Gosiewski, p. 129-163.

Przemysław Sołga, Symptoms of demoralization of the society of The Second Polish Republic and possibilities of its counteraction in the perspective of the periodical “Sunday Bell”, p. 165-199.

 

THE SOURCE EDITION

Eugeniusz Niebelski, Polish Bernardines in Siberia. Missionary Letters of 1821, p. 201-219.

Fr. Józef Wołczański, Letters of Cardinal Jan Puzyna to Archbishop Józef Bilczewski of the Years 1894-1911, p. 221-324.

 

REVIEWS

Fr. Roland Prejs OFMCap , Rev.: Stefan Wyszyński, Pro memoria”, vol. VI, p. 325-345.

Piotr Pietryga, Rev.: Fr. Jarosław Wąsowicz SDB, “Defensor Ecclesiae”. Archbishop Antoni Baraniak (1904-1977). Salesian Life and Ministry of the Metropolitan of Poznań, p. 347-354.

Lucyna Sadzinowska, Rev.: Fr. Józef Mandziuk, Silesia Sacra”. Silesian Saints, Blessed, Servants of God and Saintly Over the Centuries, p. 355-362.

Ewelina Kazienko, Rev.: Dorota Żywczak, Kraków Bishop Jan Grotowic (c. 1280-1347)”, p. 363-370.

 

REPORT

Fr. Stanisław Cieślak SJ, The Meeting of Professors and Lecturers of Church History, Frombork, 12-14 april 2023, p. 371-380.